Semalt hünärmeni: Google Chrome üçin iň gowy 15 JavaScript API

Programma programma interfeýsi diýlip hem atlandyrylýan API, subroutin kesgitlemeleriň, gurallaryň we protokollaryň toplumy bolup, web programmalaryny we maglumatlary çykaryjylary gurmak üçin ulanylýar. Umuman aýdanyňda, bir API kompýuter programmasyny düzmegi aňsatlaşdyrýar we ähli zerur gurluş bloklaryny üpjün edýär. API-ler operasiýa ulgamlary, maglumat bazasy ulgamlary, web esasly ulgamlar, programma üpjünçilik kitaphanalary we kompýuter enjamlary üçin amatly bolup, maglumat gurluşlary, tertipler, üýtgeýänler ýa-da uzakdaky jaňlar we obýekt synplary üçin spesifikasiýalary öz içine alýar. Grafiki ulanyjy interfeýsiniň dürli programmalary ulanmagyna mümkinçilik berşi ýaly, JavaScript API (amaly programma interfeýsi) programmalary gurmak üçin belli tehnologiýalary ulanmagy aňsatlaşdyrýar. Google Chrome üçin dürli JavaScript API-leri bar, ýöne iň meşhur wariantlar aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Elýeterlilik aýratynlyklary

Web brauzeriňiziň elýeterlilik aýratynlyklaryny dolandyrmak üçin bu JavaScript API ulanyp bilersiňiz. Ilki bilen “Mozilla Firefox” we “Google Chrome” üçin ulanylýar we dürli maglumat çykaryjylary gurmak üçin beýleki JavaScript API-leri bilen birleşdirilýär.

2. Duýduryşlar

Bu JavaScript API-ni Google Chrome üçin ulanyp bilersiňiz we kodlaryňyzy geljekde wagtal-wagtal işlemek üçin tertipläp bilersiňiz.

3. Bellikler

Bellikler Google Chrome üçin iň oňat JavaScript API-lerinden biridir we bellikleri döretmek, dolandyrmak we tertiplemek üçin ulanylýar. Şeýle hem, “Custom Bookmark Manager” sahypalaryny döretmek üçin ulanyp bilersiňiz.

4. Brauzer hereketi

Brauzer hereketi, Google Chrome-yň esasy gurallar paneline dürli nyşanlary goşmak üçin ulanylýar we web brauzeriňize açylan penjire, gurallar ýa-da nyşan goýmak üçin hem amatly.

5. Göz aýlamak maglumatlary

Maglumatlara göz aýlamak Google Chrome üçin meşhur JavaScript API bolup, esasan ýerli profiliňizdäki çig maglumatlary aýyrmak üçin ulanylýar.

6. Şahadatnama üpjün ediji

Bu JavaScript API, TLS tassyklamalary üçin şahadatnamalary paş etmek üçin ulanylýar.

7. Buýruklar

Buýruklar API web brauzeriňize klawiatura gysga ýollaryny goşmak üçin ulanylýar we Google Chrome-daky ähli möhüm hereketlere itergi berýär.

8. Mazmun sazlamalary

Google Chrome üçin bu JavaScript API sahypanyň sazlamalaryny we umumy görnüşini üýtgetmek üçin ulanylýar we gutapjyklar, gönükdirmeler, JavaScript we Ajax bilen web sahypalaryny nyşana almaga mümkinçilik berýär. Umuman, Mazmun sazlamalary Google Chrome-yň özüni alyp barşyny sazlamaga mümkinçilik berýär.

9. ContextMenus

Bu Java Script API, Chrome kontekst menýusyna dürli zatlar goşmak üçin amatly. Kontekst menýulary üçin baglanyşyklary, sahypalary we şekilleri aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.

10. Kukiler

Google Chrome üçin bu Java Script API web sahypasynyň ýa-da blogyň gutapjyklaryny üýtgetmek ýa-da üýtgetmek üçin ulanylýar.

11. Düzediji

Düzediji, ilkinji nobatda CSS we DOM-ny üýtgetmek üçin ulanylýar we Google Chrome üçin iň oňat JavaScript API-lerinden biridir.

12. Stoly düşürmek

Desktop Capture esasan web sahypasynyň mazmunyny almak üçin ulanylýar we dinamiki saýtlary nyşana almak üçin amatly.

13. Devtools.inspected Window

Internetden aňsatlyk bilen maglumat alyp, JavaScript kodlaryna baha berip, URL-leriň sanawyny alyp we bu Java Script API bilen dürli web sahypalaryny ýükläp bilersiňiz.

14. Devtools.network

Maglumatlary internetden almak we Network panelinde maglumatlary görkezmek üçin ulanylýar. Şeýle hem, panelleriňizi döredip, gapdal panelleri goşup we Devtools.network ulanyp bar bolan panellere girip bilersiňiz.

15. Resminamalary gözlemek

Bu JavaScript API-i Google Chrome üçin internetden suratlary almak ýa-da tapmak üçin ulanyp bilersiňiz.